Tamil

நமது அகவிருள் அகற்றி அறிவொளி தந்திட வந்ததிந்த தீபாவளி. தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்

நமது அகவிருள் அகற்றி அறிவொளி தந்திட வந்ததிந்த தீபாவளி. தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்
நமது அகவிருள் அகற்றி அறிவொளி தந்திட வந்ததிந்த தீபாவளி. தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்

தொடர்புடைய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்

வகைகள்

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு